КАЗГЮУ бизнес-мектебінің мақсаттары:

 • Басқару мен көшбасшылықтың заманауи технологияларын игерген, бизнесті жүргізудің барлық тұстарын жақсы меңгерген және бәсекелестік шарттарында тиімді басқаруға және дамуға қабілетті кәсіби басқарушы кадрларды дайындау;
 • КАЗГЮУ Бизнес-мектебінің отандық және халықаралық бизнес-білім беру нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
 • Бизнес-зерттеу қызмтін дамыту;
 • Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік скторын әлеуметтік қолдау.

  КАЗГЮУ  Бизнес-мектебінің  міндеттері:

 • Бизнес-мектебінің студенттері үшін сапалы және қолжетімді білім беруді қамтамасыз ету;
 • Шетелдік жәнежергілікті бизнесжаттықтырушыларын кеңкәсібитәжірибесі бар, біліміне сәйкес,сондай-ақ инновациялық оқытуда қызығушылыққа тарту;
 • Халықаралық аккредитацияныалуүшін қажетті құжаттардыдайындау;
 • Бизнес-мектептің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ынталандыру үшін жұмыс істеу;
 • Шетелдік серіктестерменбірлескен  жаңа жобаларды іске асыруда  , қос дипломбағдарламасы сияқты, тағылымдамалар, біліктілікті арттыру курсы, жарияланымдар мен т.б іздену;
 • Жаңаәлеуеттітыңдаушылардытартубойынша тұрақтыжәне корпоративтік серіктестермен жұмыс істеу;
 • «Бизнес-инкубатор» жобасы үшін кәсіпкерлік секторынегізіндеәлеуметтікқолдауды ұйымдастыру;
 • Жауапты және шетелдік сарапшы ғалымдарды тарту арқылы студенттердің тақырыптық зерттеулер мен жобаларды мерзімді жинақтар жариялау үшін «Бизнес емхананы» дамыту;
 • Көшбасшылықты дамытубойынша директорлар Клубын ашу, тәжірибемен алмасу  және байланыс жағдайын жақсарту;
 • Бизнессаласындағығылыми-зерттеу қызметі, мұнай мен газөнеркәсібі жәнеҚазақстан экономикасыныңбасқа данегізгісекторларын дамытуменайналысу
 • Қазақстанда және шетелдебизнес-білім берунарығынталдау.